مکتب

نسخه‌ی کامل: مضاربه
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

مضاربه

موضوع‌ها

  1. اختصاص سود به مالک (0 پاسخ‌ها:)
  2. بضاعت (0 پاسخ‌ها:)
  3. ثبوت اجرت المثل برای عامل (1 پاسخ:)
  4. تعریف مضاربه (1 پاسخ:)