مکتب

نسخه‌ی کامل: کتاب مبانی اصولی شیخ اعظم انصاری
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
کتاب مبانی اصولی شیخ اعظم انصاری منتشر شد.
بحث هایی چون معانی سه گانه التفصیل قاطعٌ للشرکۀ، اقسام سه گانه أصالۀ التخصص، اقسام شش گانه تقریر معصوم، عوامل اباء از تخصیص، شرایط جبر و وهن، قرائن انسدادی یا عدم انسدادی بودن شیخ اعظم، معنای «و الانصاف» و مبانی دیگر ایشان.
استاد محمّد توکلی مقدّمه زیبایی راجع به نگارش کتب شیخ انصاری نگاشته است.