با انتشار اینگونه اخبار و گزارش درباره مسائل مالی حوزه موافقید؟
بله
28.57%
2 28.57%
خیر
71.43%
5 71.43%
مجموع: 7 رای 100%