عقد اجاره: ایجاب و قبول

جلسه ۴ جلسه ۵ جلسه ۶ جلسه ۴ 18 شهریور 1394 برخی معاصرین در تعریف اجاره و اشکال مرحوم بروجردی بر تعریف، گفته‌اند اینکه ادعا شده است اجاره تملیک نیست چون اضافه آن به منفعت صحیح نیست، حرف صحیحی نیست و خلط بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره است. گفتیم این حرف صحیح نیست …

عقد اجاره: ایجاب و قبول ادامه مطلب »