شروط متعاقدین: بلوغ

جلسه ۷ جلسه ۸ جلسه ۹ جلسه ۱۰ جلسه ۱۱ جلسه ۱۲ جلسه ۱۳ جلسه ۱۴ جلسه ۱۵ جلسه ۷ 13 مهر 1394 مرحوم سید در اینجا وارد بحث از متعاقدین و شروط معتبر در آنها شده است. ایشان بلوغ و عقل و اختیار و عدم سفه و عدم محجور بودن در تصرف و عدم …

شروط متعاقدین: بلوغ ادامه مطلب »