• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طلب و اراده
#11
جلسه بیست و ششم
۱۱ آبان ۱۳۹۹
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند شبهه جبر از پذیرش دو مقدمه پیش آمده است:
اول: ضرورت به معنای جبر است و با اختیار سازگار نیست.
دوم: وجود ممکنات باید به ضرورت باشد و تا علت تامه آن‌ها موجود نشود، وجود پیدا نمی‌کنند. که در حقیقت همان قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» است.
ایشان فرموده‌اند برای حل مشکل جبر برخی مقدمه اول را انکار کرده‌اند و برخی مقدمه دوم.
مشهور فلاسفه و حکماء مقدمه اول را انکار کرده‌اند و اینکه ضرورت ملازم با جبر نیست بلکه ضرورت ممکن است به اختیار باشد و ممکن است به اضطرار باشد. ضابطه اختیار این است که فعل با اراده محقق شود، و ضروری بودن فعل با ارادی و اختیاری بودن منافات ندارد.
ایشان به این بیان اشکال کرده‌اند که این بیان مشکل را حل نمی‌کند. نزاع بحث لغوی نیست تا گفته شود لفظ اختیار بر فعلی که با اراده تحقق پیدا می‌کند اطلاق می‌شود و اینکه از فعل ارادی به فعل اختیاری تعبیر می‌کنند بلکه بحث عقلی است و اینکه این اراده ناشی از عللی است که با وجود آن‌ها تخلف معلول و اراده از آن‌ها ممکن نیست و اگر تخلف ممکن نیست یعنی تمکن از ترک فعل وجود ندارد و با عدم تمکن از ترک، ترتب عقاب بر آن معنا ندارد.
عرض ما این است که ایشان متوجه نکته جواب نشده‌اند. جواب این است که حقیقت اختیار (نه معنای لغوی آن) یعنی تمکن از ترک و ترتب عقاب بر فعلی که متعلق اختیار و اراده (تمکن از ترک)  است حتی اگر ضروری و حتمی هم باشد اشکالی ندارد که تفصیل آن گذشته است.
سپس جواب متکلمین را نقل کرده‌اند که فعل انسان ضروری نیست و انسان فاعل به اختیار است.
ایشان اشکال کرده‌اند که اینکه فعل انسان ضروری نیست یعنی فعل به صدفه واقع می‌شود؟ این معنا غیر معقول است چون استحاله ترجح بلامرجح از بدیهیات عقلی است و وقوع صدفه یعنی بدون هیچ مرجحی، یک طرف اتفاق بیافتد. علاوه که حتی اگر فعل صدفه هم ممکن باشد با این حال اختیار تصحیح نمی‌شود چون مشکل استناد فعل به فاعل نیست بلکه مشکل در تصحیح اختیار فاعل در انجام فعل است. اینکه فعل ممکن است صدفتا محقق شود مصحح اختیار در انجام فعل نیست.
سپس به مسلک سوم اشاره می‌کنند که حاصل آن این است که انسان مختار نیست و آنچه از انسان‌ها واقع می‌شود خیال و توهم اختیار است. مقارن با خیال و توهم اختیار، خداوند فعل را انجام می‌دهد.
به این اشکال جواب داده‌اند که این جواب نوعی سفسطه است و ما به وجدان درک می‌کنیم که بین نبض قلب و حرکت دست‌مان تفاوت است و یکی در اختیار ما نیست ولی دیگری در اختیار ما ست.
در ادامه به مسلک چهارم که مسلک مرحوم نایینی است اشاره می‌کنند و ابتداء می‌گویند مرحوم نایینی هر دو مقدمه را پذیرفته است در حالی که مرحوم نایینی مقدمه دوم را نپذیرفته است و ایشان فعل انسان را فعل ضروری نمی‌داند.
مرحوم نایینی بین ممکنات به اختیار و غیر آن‌ها تفاوت قائلند. ایشان فرموده‌اند افعال خارجی انسان را باید در کنار فعل نفس (که از آن به هجمه نفس تعبیر کرده‌اند) در نظر گرفت. این فعل نفسانی قائم به نفس است و به چیزی خارج از نفس نیاز ندارد. همه شبهه جبر از اینجا ناشی می‌شود که علت در خارج از ذات باشد در حالی که علت تامه این فعل نفس، خود نفس است و به چیزی خارج از آن نیاز ندارد. فعل خارجی با اعمال قدرت موجود می‌شود و اعمال قدرت همان هجمه نفس و فعل نفسانی است که نفس بالمباشرة آن را محقق می‌کند و به چیزی خارج از نفس نیاز ندارد. نسبت این فعل به فاعل نسبت صفت به موصوف نیست بلکه نسبت فعل است یعنی نفس نسبت به آن عمل کننده و ایجاد کننده است نه اینکه انفعال و اتصاف پیدا می‌کند.
قانون «الشیء ما لم یجب لم یوجد» در غیر فعل نفس تمام است اما فعل نفس از آن مستثنی است. یعنی نفس در عین اینکه می‌تواند حمله و هجوم داشته باشد تمکن از ترک هم دارد و معنای اختیار همین است. تحقق فعل خارجی با وجود هجمه نفس ضروری است و آن فعل خارجی مشمول قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد است اما فعل نفس که همان هجمه نفسانی است این‌طور نیست.
ایشان فرموده است اگر چه استثنای فعل نفس از آن قاعده کلام صحیحی است اما نه به این بیان بلکه باید بیان دیگری برای آن ارائه کرد و به بیان مرحوم نایینی سه اشکال وارد است:
اولاً عمل و اعمال دو چیز نیستند تا تفکیک آن‌ها از یکدیگر مشکل را حل کند. اگر ضروری بودن عمل مستلزم جبر باشد با تصور اعمال نمی‌توان این مشکل را حل کرد.
ثانیاً حتی اگر عمل و اعمال دو چیز باشند آنچه از نظر ایشان مشکل را حل کرد اخراج فعل نفس از شمول قاعده است، اگر قرار است قاعده قابل تخصیص باشد قاعده را نسبت به فعل خارجی تخصیص بزنید و مشکل را حل کنید چه نیازی است به تصور فعل نفس و اعمال قدرت و انکار قاعده در آن؟
ثالثاً فعل نفس و اعمال قدرت واجب الوجود نیست بلکه ممکن است و نیازمند به علت است و صرف امکان برای تحقق آن کافی نیست. هر چه در فعل خارجی متصور بود و باعث شبهه جبر بود در این فعل نفس هم وجود دارد.
در ادامه خود مرحوم آقای صدر برای حل مشکل این بیان را مطرح کرده‌اند که تحقق فعل به دو چیز ممکن است یکی وجوب و دیگری سلطنت. یعنی آنچه ممکن است هم می‌تواند با وجوب بالغیر محقق شود و هم می‌تواند به سلطنت محقق شود.
عامل تحقق فعل اختیاری ضرورت و وجوب نیست بلکه سلطنت است و برای اثبات آن به دو مقدمه نیازمندیم. یکی اینکه فعل اختیاری جبری و ضروری نیست و دوم اینکه وقوع فعل به غیر ضرورت محال نیست و از آن محذوری پیش نمی‌آید و سپس به تحقق صغری و وجود فاعل مختار در عالم پرداخته‌اند.
ایشان می‌فرمایند آنچه از مدرکات عقل است و قابل انکار نیست قاعده علیت است و اینکه وجود معلول بدون وجود علت ممکن نیست اما اینکه وجودش باید به ضرورت باشد از مدرکات عقل نیست و عقل چنین چیزی را درک نمی‌کنند. وجود فعل بدون تحقق علت آن محال است اما علت همان‌طور که ممکن است وجوب بالغیر باشد ممکن است سلطنت باشد. سلطنت در یک جهت با امکان مشترک است و آن اینکه نسبت آن با وجود و عدم مساوی است و وجود را ضروری نمی‌کند و در یک جهت هم با وجوب مشترک است و آن اینکه همان‌طور که وجوب برای تحقق شیء کافی است، سلطنت هم برای تحقق کافی است.
پس اگر در عالم سلطنت وجود داشته باشد، همان برای تحقق شیء کافی است و به عامل دیگری نیاز نداریم.
و بعد می‌فرمایند بر وجود سلطنت و فاعل مختار علاوه بر وجدان، برهان نیز داریم. ما به وجدان درک می‌کنیم که اختیار و سلطنت داریم و برهان ایشان هم همان است که قبلاً عرض کردیم و آن انتخاب در بین متساویین از جمیع جهات است.
 
 
ضمائم:
و أما المسألة الثانية- فهي في الحقيقة نشأت لدفع شبهة فلسفية تنفي الاختيار حتى بعد الاعتراف بان الفعل فعل الإنسان و هذه الشبهة مركبة من مقدمتين:
الأولى- ان الاختيار ينافي الضرورة فان الضرورة تساوق الاضطرار المقابل للاختيار من قبيل حركة يد المرتعش التي هي ضرورية.
الثانية- ان صدور الفعل من الإنسان يكون بالضرورة لأن الفعل الصادر منه ممكن من الممكنات فتسوده القوانين السائدة في كل عالم الإمكان القائلة بان الممكن ما لم يجب بالغير لم يوجد فبالجمع بين هاتين المقدمتين يثبت ان الإنسان غير مختار في أفعاله إذ لا يصدر منه فعل الا بالضرورة و الضرورة تنافي الاختيار.
و هذه الشبهة اختلفت المسالك و المباني في كيفية التخلص منها فبعضها يرجع إلى المناقشة في المقدمة الأولى و بعضها يرجع إلى المناقشة في المقدمة الثانية فنقول:
المسلك الأول- ما ذهب إليه المشهور من الفلاسفة فاعترفوا بالمقدمة الثانية و هي ان فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، لكنهم ناقشوا المقدمة الأولى و هي ان الضرورة تنافي الاختيار، و ذلك انهم فسّروا الاختيار بان مرجعه إلى القضية الشرطية القائلة ان شاء و أراد فعل و إلّا لم يفعل و القضية الشرطية لا تتكفل حال شرطها و انه هل هو موجود بالضرورة أو معدوم بالضرورة أو لا فمتى ما صدقت هذه القضية الشرطية فقد صدق الاختيار حتى إذا فرض ان الشرط و هو الإرادة مثلا كان ضرورياً فكان‏ الجزاء ضرورياً بالغير أو كان ممتنعاً فكان الجزاء ممتنعاً بالغير من دون فرق بين ان يكون وجوب الشرط و امتناعه بالغير كما في الإنسان أو بالذات كما يفترضونه في حق الباري تعالى لأن صفاته واجبة بالذات لأنها عين ذاته و ضرورة الفعل الناشئة من الإرادة لا تنافي الاختيار بل تؤكده لأن الاختيارية تكون بصدق القضية الشرطية القائلة لو أراد لصلّى مثلًا فإذا ثبت ان الصلاة تصبح ضرورية عند الإرادة فهذا تأكيد للملازمة و تحقيق بتّي لصدق القضية الشرطية و بدون هذه الضرورة تكذب القضية الشرطية و ليست مضمونة الصدق و بالجملة الاختيار صادق متى ما صدقت هذه القضية الشرطية كما في حركة يد السليم و غير صادق متى ما لم تصدق القضية الشرطية كما في حركة يد المرتعش و هذا لا ينافي ضرورة الفعل بالإرادة و لا ضرورة الإرادة نفسها و هذا مرجع ما قاله صاحب الكفاية من ان الفعل الاختياري ما يكون صادراً عن الإرادة بمبادئها لا ما يكون صادراً عن إرادة صادرة عن الاختيار و هكذا.
و هذا الكلام الّذي قاله هؤلاء الفلاسفة و الحكماء بحسب الحقيقة مبني على ما ذكرناه من التفسير للاختيار و هو انه عبارة عن صدق تلك القضية الشرطية و بعد فرض التسليم بهذا التفسير يتم استدلالهم في المقام و هو ان هذه القضية الشرطية صادقة في جميع موارد الاختيار و لا يضر به الوجوب بالذات أو بالغير.
إلّا ان الشأن في صحة هذا التفسير لأنه ان كان مجرد اصطلاح للفلاسفة لأجل تغطية المسألة فلا مشاحة معهم في الاصطلاح و ان كان مرجعه إلى تشخيص معنى الاختيار لغة و ان واضع اللغة هكذا وضع لفظة الاختيار فأيضاً لا كلام لنا معهم إذ ليس بحثنا لغوياً لنرى ان الواضع لأي معنى وضع لفظ الاختيار و اما ان كان المنظور الاستطراق إلى التكليف و الحساب و توضيح الفارق بين حركة أمعاء الإنسان و حركة أصابعه الّذي جعل الإنسان يحاسب على الثانية دون الأولى (سواء فرضنا ان لكلمة الاختيار معنى في اللغة أو لا)، فحينئذ نقول تارة نتكلم على ما هو الحق من التسليم بالحسن و القبح العقليين و أخرى نتكلم بناء على إنكار ذلك كما أنكره الأشاعرة صريحاً و أنكره الفلاسفة بشكل مستور حيث أرجعوا الحسن و القبح العقليين إلى الأمور العقلائية و القضايا المشهورة:
أما بناء على ما هو الحق من التسليم بالحسن و القبح العقليين فلا محصل لكل هذه الكلمات في تخلصهم عن المشكلة فان حركة الأصابع إذا كانت ناشئة بالضرورة من الإرادة و الإرادة ناشئة بالضرورة من مبادئها و هي ناشئة بالضرورة من عللها و هكذا إلى ان ينتهي الأمر إلى الواجب بالذات فحالها تماماً حال حركة الأمعاء عند الخوف مثلًا الناشئة بالضرورة من عامل الخوف الناشئ بالضرورة من عوامل مؤثرة في النّفس الناشئة من عللها و هكذا إلى ان ينتهي إلى الواجب بالذات و كما يقبح المحاسبة و العقاب على الثاني كذلك يقبح على الأول بلا أي فرق بينهما سوى ان واضع اللغة سمّى الأول اختيارياً دون الثاني و اما بناء على إنكار الحسن و القبح العقليين فلا تبقى مشكلة من ناحية قبح المحاسبة و العقاب حتى نحتاج إلى حلها. نعم تبقى فقط مشكلة لغوية التكليف و أنه لا فائدة فيه بناء على عدم الاختيار فما الّذي يدعو المولى إلى التكليف و الخطاب؟ و حينئذ يكفي ما ذكروه لحل هذه المشكلة فان الحركة الناشئة من الإرادة و ان كانت ضرورية كحركة الأمعاء لكنها سنخ فعل يمكن التدخل التشريعي فيه (على خلاف سائر الأمور الضرورية)، بالتكليف و التخويف بالعقاب فمن يشتهي الأكل من الطعام الحرام لو علم بأنه يضرب ضرباً أشد من لذّة الطعام أحجم على ذلك و لو بلا اختيار بخلاف حركة الأمعاء مثلًا فانه حتى لو عرف الضرب على تقدير الحركة تبقى الأمعاء تتحرك. هذا صفوة ما يمكن ان يقال في التعليق على هذا المسلك.
المسلك الثاني- يعاكس المسلك الأول فيسلم بالمقدمة الأولى و أن الضرورة تساوق الاضطرار المنافي للاختيار و يناقش في المقدمة الثانية فينكر قوانين العلية و يفترض ان الشي‏ء يوجد رأساً من عالم الإمكان إلى عالم الوجود بلا حاجة إلى توسيط الضرورة و مال إلى هذا المسلك بعض الفلاسفة المتأخرين من غير المسلمين و تخيلوا ان هذا يساوق الاختيار و الحرّية إذ يبقى الفعل ممكناً حتى حين صدوره و هذا المسلك حاله حال أصل الشبهة يرتكبان خطأ فان أصل الشبهة جعلت الضرورة بقول مطلق منافية للاختيار و هذا المسلك جعل الإمكان و نفي الضرورة و نفي مبادئ العلية مساوقاً مع الاختيار و كلاهما غير صحيح (اما الأول) فلأن الضرورة إذا كانت في طول الاختيار فهي لا تنافي الاختيار و إلّا فهي تنافيه و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى الكلام في ذلك، (و اما الثاني) فلان مجرد كون الفعل ليس ضرورياً لا يكفي في كونه اختيارياً للفاعل فان إنكار مبادئ العلية معناه بحسب الحقيقة التسليم بالصدفة و من الواضح ان الصدفة غير الاختيار فلو فرض- محالًا- ان الماء غلى بلا علّة و بلا نار فهذا معناه تحقق الغليان صدفة و ليس معناه ان الغليان كان اختيارياً للماء لأنه وجد بلا علة فان هذا غير ما يراه العقل اختياراً.
المسلك الثالث- ما قد يتمسّك به أيضاً بعض المحدثين و حاصله: نرى الكائنات التي تعيش في ظل هذه الطبيعة مختلفة في مقدار تحديد الطبيعة لها في مجال سيرها فمثلًا الحجر الّذي قذف به إلى أعلى يكون مجال سيره محددا مائة بالمائة و من جميع الجهات فقد فرض عليه ان يسير إلى أعلى بنحو مخصوص و إلى حد معين إلى ان تنتهي قوة الدفع فيرجع إلى أسفل محددا أيضاً سيره من جميع الجهات بحيث يمكن التنبؤ بالدقة عن حال صعوده و نزوله و تعيين وضعه في السير صعودا و نزولًا بالضبط هذا حال الحجر و اما الحيوان الّذي يضرب بحجر فيفر فالطبيعة لم تحدد له سيره تحديدا كاملًا بل له عدة فرص و لذا لا يتاح لنا بالدقة التنبؤ بأنه من أي جهة يهرب؟ و أكثر منه فرصة الإنسان و ذلك لأمرين: (الأول) ان ميوله و غرائزه أكثر تعقيدا و أشد من الحيوان فمثلا يفر الحيوان حينما يرى الحجر متوجها إليه في حين قد يميل الإنسان إلى ان يقف و يتلقف الحجر، (و الثاني) انه أوتي عقلًا يحكمه في أفعاله و يلحظ المصالح و المفاسد و هذه الفرص كلّها تصعّب التنبؤ بما سوف يفعل و الاختيار ينتزع من هذه الفرصة التي تعطيه الطبيعة.
و هذا الكلام و ان صدر من جملة من الفلاسفة المحدثين إلّا انه لا يرجع إلى محصل إذ مرجعه إلى ان الاختيار أمر وهمي إذ كون الفرصة في الإنسان أكثر منها في الحيوان و فيه أكثر منه في الحجر فتمنع الفرصة عن التنبؤ مرجعه إلى الاطلاع للمتنبئ على كل الخصوصيات الداخلية في تصرف الإنسان أو الحيوان لشدة تعقيدها و هذه الفرصة انتزعت و هما من هذه الخصوصيات المجهولة عند المتنبئ، و لو انه اطلع على كل الخصوصيات لتنبأ كما يتنبأ حال الحجر و هذا هو عين القول بالجبر.
المسلك الرابع- ما ذهب إليه المحقق النائيني (قده) حيث انه سلم بالمقدمة الأولى و الثانية معا إلّا انه لم يقبل إطلاق المقدمة الثانية و قال بان قوانين العلية لا تشمل الأفعال الاختيارية للإنسان فالإنسان حينما يلتفت إلى عمل ما كالصلاة و تنقدح في نفسه الإرادة الجدية الكاملة لا يحصل وجوب و ضرورة للصلاة بمعنى يخرجها عن قدرة الإنسان فالنفس حتى بعد الإرادة يبقى بإمكانها ان تتحرك نحو الصلاة أو لا تتحرك و حينما يصدر منها فعل الصلاة فقد صدر في الحقيقة من النّفس بعد ما تمت عندها الإرادة عملان طوليان:
(أحدهما) فعل خارجي و هو الصلاة (و الآخر) فعل نفساني قائم بصقع النّفس و هو أسبق رتبة من الفعل الخارجي و هو تأثير النّفس و حملتها و إعمالها للقدرة فالفعل يوجد بإعمال القدرة و الاختيار و هذا الفعل النفسانيّ و هو إعمال القدرة و التحرك و التأثير نسبته إلى النّفس نسبة الفعل إلى الفاعل لا نسبة العرض إلى محله كالإرادة و هذه الحملة و التحرك التي هي فعل نفساني ليست معلولة للإرادة وفقا لقوانين العلية بل النّفس بعد الإرادة يبقى بإمكانها ان تتحرك نحو الفعل و ان لا تتحرك و إذا لاحظنا هذين الفعلين نرى انهما اختياريان اما فعلها الأول و هو توجه النّفس و تأثيرها فهو أمر اختياري إذ لم يتحتم و لم يصبح وجوده ضروريا بالإرادة حتى يلزم خروجه من الاختيار و أما فعلها الثاني و هو الفعل الخارجي كالصلاة فهو و ان أصبح ضروريا بعد الاختيار لكن هذه الضرورة لا تنافي الاختيار لأنها ضرورة نشأت من الاختيار إذ نشأت من الفعل الأول الّذي هو عين اختيار النّفس و إعمالها لقدرتها و الضرورة في طول الاختيار لا تنافي الاختيار «1».
أقول: اننا نقبل من المحقق النائيني (قده) بنحو الإجمال ما ذكره من أنه لا بد من رفع اليد في الأفعال الاختيارية عن إطلاق قوانين العلية و قاعدة ان الشي‏ء ما لم يجب لم يوجد كما سيأتي توضيحه و لكن ما ذكره في مقام تفصيل ذلك من افتراض فعلين للنفس و شرحه بالنحو الّذي عرفت يوجد لنا حوله عدة تعليقات.
الأولى- ان ما جعله فعلا نفسيا وراء الفعل الخارجي و هو تأثير النّفس و اختيارها و إعمالها لإمكانيتها في إيجاد الصلاة ليس بحسب الحقيقة أمرا وراء الفعل الخارجي فان الأعمال عين العلم و التأثير عين الأثر و هذه عناوين انتزاعية منتزعة من نفس العمل و الأثر فالإعمال و العمل و الإيجاد و الوجود و التأثير و الأثر مفهومان مختلفان بالاعتبار متحدان خارجا فمثلا الإحراق تارة يلحظ منسوبا إلى الفاعل فيسمى إحراقا و إيجادا للاحتراق و أخرى يلحظ منسوبا إلى المحل فيسمى وجودا و احتراقا.
الثانية- ان إدخال فرضية وجود عمل نفساني وراء العمل الخارجي و توسيطه بين الإرادة و الفعل لا دخل له في حل الشبهة فيمكننا ان نلتزم رأسا في الفعل الخارجي بما التزم به المحقق النائيني (قده) في الفعل النفسيّ من خروجه عن قانون ان الشي‏ء ما لم يجب لم يوجد فان كان هذا التخصيص لذاك القانون كافيا لرفع الشبهة فيمكن ان يطبق ابتداء على الفعل الخارجي و ان لم يكن كافيا لذلك فافتراض فعل آخر متوسط بين الإرادة و الفعل لا يؤثر في رفع الشبهة.
الثالثة- اننا إذا لاحظنا الفعل الخارجي و نسبته إلى الفعل النفسانيّ رأينا ان حاله حال سائر الحوادث في عالم الطبيعة أي ينطبق عليه قانون ان الشي‏ء ما لم يجب لم يوجد إذ هو وليد الفعل النفسانيّ و اما إذا لاحظنا الفعل النفسانيّ فقد افترض (قده) انه خارج عن قانون ان الشي‏ء ما لم يجب لم يوجد و سواء فرضنا ان هذا الفعل النفسانيّ هو الخارج عن هذا القانون أو فرضنا ان الفعل الخارجي ابتداء هو الخارج عن هذا القانون نقول: انه من الواضح ان هذا القانون لم يكن قانونا تعبديا يقبل التخصيص تعبدا و انما هو قانون عقلي فيأتي السؤال عن انه ما هو المصحح لوجود هذا الفعل بعد فرض عدم وجوبه الذاتي و كيف وجد؟ فنقول: ان الأمر في ذلك لا يخلو من أحد فروض:
۱- ان يكون المصحح لوجوده هو الوجوب بالغير و الضرورة المكتسبة من العلة و هذا خلف الخروج من قاعدة ان الشي‏ء ما لم يجب لم يوجد.
۲- ان يكون المصحح له مجرد الإمكان الذاتي أي ان مجرد إمكان صدوره عن الفاعل يكفي في صدوره و هذا أيضا غير صحيح إذ من الواضح بالفطرة ان الإمكان‏ الذاتي الّذي معناه كون نسبة الشي‏ء إلى الوجود و العدم على حد سواء لا يكفي مرجحا لجانب الوجود و يأتي السؤال عن انه ما هو الفرق بين الإمكان هنا و الإمكان في سائر المجالات حيث لم يكف الإمكان في سائر المجالات للوجود و كفى له هنا. هذا مضافا إلى ان ذلك لا يصحح الاختيار إذ هذا معناه الصدفة لا الاختيار و الصدفة غير الاختيار.
۳- ان يفترض ان الفعل الخارجي صادر بهجوم النّفس على حد تعبير المحقق النائيني (قده) و ذاك الهجوم صادر بهجوم آخر و هكذا و هذا أيضا باطل للزوم التسلسل.
فلم يبق الا الفرض الرابع الّذي هو الفرض المعقول في المقام و الّذي قصر عنه المنقول من كلمات المحقق النائيني (قده) فلعل هذا هو المقصود و لكن قصرت العبارة عن أدائه.
۴- ان نطرح مفهوما ثالثا في مقابل مفهومي الوجوب و الإمكان و هو مفهوم السلطنة و هذا الوجه هو الّذي يبطل به البرهان على الجبر كما نوضح ذلك من خلال عدة نقاط:
الأولى- ان قاعدة ان الشي‏ء ما لم يجب لم يوجد لو كان قاعدة قام عليها البرهان فلا معنى للالتزام بالتخصيص إذ ما يقوم عليه البرهان العقلي لا يقبل التخصيص و التقييد و لكن الصحيح انها ليست قاعدة مبرهنة بل هي قاعدة وجدانية من المدركات الأولية للعقل و ان كان قد يبرهن على ذلك بان الحادثة لو وجدت بلا علة و وجوب لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح و هو محال لكنك ترى ان استحالة الترجيح أو الترجح بلا مرجح هي عبارة أخرى عن ان المعلول لا يوجد بلا علة اذن فلا بدّ من الرجوع في هذه القاعدة إلى الفطرة السليمة مع التخلص من تشويش الاصطلاحات و الألفاظ لنرى ما هو مدى حكم الفطرة و الوجدان بهذه القاعدة فننتقل إلى النقطة الثانية.
الثانية- ان الفطرة السليمة تحكم بان مجرد الإمكان الذاتي لا يكفي للوجود و هنا أمران إذا وجد أحدهما رأى العقل انه يكفي لتصحيح الوجود (أحدهما) الوجوب بالغير فانه يكفي لخروجه عن تساوي الطرفين و يصحح الوجود (و الثاني) السلطنة فلو وجدت‏ ذات في العالم تملك السلطنة رأى العقل بفطرته السليمة ان هذه السلطنة تكفي للوجود و توضيح ذلك ان السلطنة تشترك مع الإمكان في شي‏ء و مع الوجوب في شي‏ء و تمتاز عن كل منهما في شي‏ء:
فهي تشترك مع الإمكان في ان نسبتها إلى الوجود و العدم متساوية لكن تختلف عن الإمكان في ان الإمكان لا يكفي لتحقق أحد الطرفين بل يحتاج تحققه إلى مئونة زائدة و أما السلطنة فيستحيل فرض الحاجة معها إلى ضم شي‏ء آخر إليها لأجل تحقق أحد الطرفين إذ بذلك تخرج السلطنة عن كونها سلطنة و هو خلف بينما في الإمكان لا يلزم من الحاجة إلى ضم ضميمة خلف مفهوم الإمكان اذن فالسلطنة لو وجدت فلا بد من الالتزام بكفايتها.
و هي تشترك مع الوجوب في الكفاية لوجود شي‏ء بلا حاجة إلى ضم ضميمة و تمتاز عنه بان صدور الفعل من الوجوب ضروري و لكن صدوره من السلطنة ليس ضروريا إذ لو كان ضروريا لكان خلف السلطنة و فرق بين حالة (له أن يفعل) و حالة (عليه أن يفعل) و قد فرضنا اننا وجدنا مصداقا للسلطنة و أن له ان يفعل و من السلطنة ينتزع العقل- باعتبار وجدانها لهذه النكات- مفهوم الاختيار لا من الوجوب و لا من الصدفة. و قد تحصل ان المطلوب في هذه النقطة الثانية انه لو كانت هناك سلطنة في العالم لكانت مساوقة للاختيار و كفت في صدور الفعل.
الثالثة- ان هذه السلطنة هل هي موجودة أم لا؟ يمكن البرهان على إثباتها في الجملة و تعيينها في اللَّه و هذا خارج عما نحن بصدده و يرجع إلى بحث قدرة اللَّه و اما في الإنسان الّذي هو الداخل في محل البحث فلا برهان عليه بل ينحصر الأمر في إثبات ذلك بالشرع أو بالوجدان بان يقال مثلا اننا ندرك مباشرة بالوجدان ثبوت السلطنة فينا و اننا حينما يتم الشوق الأكيد في أنفسنا نحو عمل لا نقدم عليه قهرا و لا يدفعنا إليه أحد بل نقدم عليه بالسلطنة بناء على دعوى ان حالة السلطنة من الأمور الموجودة لدى النّفس بالعلم الحضوري من قبيل حالة الجوع أو العطش أو حالة الحب أو البغض أو بان يقال اننا كثيرا ما نرى اننا نرجح بلا مرجح كما يقال في رغيفي الجائع و طريقي الهارب فلو كان الفعل لا يصدر إلّا بقانون الوجوب بالعلة اذن لبقي جائعا إلى ان يموت‏ لعدم المرجح لأحدهما بينما بناء على قاعدة السلطنة يرجح أحدهما بلا مرجح و ان عرض هذا الكلام على الحكماء لقالوا ان المرجح موجود في علم المولى أو بعض الملائكة المدبرين للأمور إلّا ان يقال في مقابل ذلك ان الوجدان يحكم بعدم المرجح دائما حتى في علم المولى أو الملائكة فأيضاً رجع إلى الوجدان.
(بقي في المقام التنبيه على أمرين) الأول- انه مضى في المسألة الأولى أي في تشخيص فاعل الأفعال و انه اللَّه أو الإنسان وجوه خمسة و قلنا هناك انه في حدود تلك المسألة يكون الوجه الثالث و الرابع كلاهما معقولا إلّا انه إذا ثبتت السلطنة بالشرع أو بالوجدان بطل على ضوئه الوجه الرابع هناك إذ هو مستلزم للجبر حيث انه يجعل مبادئ الإرادة مجرد مقدمات إعدادية موجبة لقابلية المحل لكي يقوم الفاعل و هو اللَّه بفعله فان فرضنا ان الإرادة حالة نفسانية نسبتها إلى النّفس نسبة العرض من المحل لم يبق اختيار للإنسان إذ الإرادة تحصل قهرا و ما يأتي بعدها من فعل يوجده اللَّه و ان فرضنا ان الإرادة فعل من افعال النّفس يأتي بعدها الفعل الخارجي فالوجه الرابع يقول ان هذا الفعل أيضا فعل اللَّه فان الوجه الرابع لا يختص بفعل دون فعل فأيضاً لا يبقى اختيار للإنسان فكل ما يثبت السلطنة يبطل هذا الوجه لا محالة.
الثاني- ان الاختيار المدعى ثبوته للإنسان ليس مطلقا إذ لا شك في ان كثيرا من الأمور قد تقع رغم أنف الإنسان و خارج حدود اختياره فهو اختيار محدود لا محالة و ضابطه ان كل فعل أو ترك يكون لاعتقاد الإنسان «بالمصلحة أو المفسدة فيه» دخل في تحققه هو امر اختياري، فيدخل تحت هذا الضابط أمران:
۱- الأفعال الصادرة من جوارح الإنسان في الخارج كالصلاة و الصوم أو افعال الجوانح المنشآت من قبل النّفس كعقد القلب و الإنشاء، و نحو ذلك. و انطباق الضابط على هذا النوع واضح.
۲- الحب و الشوق أو البغض و الكراهة التي هي من مبادئ الأفعال الاختيارية فانها أيضا قد تكون اختيارية و ينطبق عليها الضابط المذكور بأحد وجهين:
الأول- ان الحب و البغض يتولدان عادة من الاعتقاد بالمصلحة و الاعتقاد بالمفسدة في المحبوب و المكروه فمن يعتقد المصلحة في أكل شي‏ء، يشتاق إلى الأكل.
و من يعتقد المفسدة فيه، يكرهه، و هكذا. و بهذا الاعتبار كانت هذه الصفات داخلة تحت اختيار الإنسان في كثير من الحالات و صح التكليف بها كالأمر بحب النبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و بغض أعدائهم.
الثاني- ان يفرض المصلحة في نفس الشوق المؤكد فلو فرض انه لا يرى مثلا أي مصلحة في نفس القيام لكن قال له شخص لو أردت القيام و اشتقت إليه أعطيتك دينارا سواء قمت بالفعل أم لا فيقال انه سوف ينقدح في نفسه الإرادة و الشوق نحو القيام و قد طبق ذلك على بعض الفروع الفقهية و هذا ما ينبغي بحثه تحت عنوان نشوء الإرادة عن مصلحة في نفسها لا متعلقها.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۰)
آفــلایــن
  پاسخ
#12
جلسه بیست و هفتم
۱۲ آبان ۱۳۹۹
حاصل کلام مرحوم آقای صدر در توجیه اختیار، انکار قاعده ضرورت است و اینکه عقل چیزی بیش از قاعده علیت ادراک نمی‌کند و علیت با ضرورت تلازم ندارد. البته به وجدان امکان برای تحقق شیء کافی نیست اما همان‌طور که وجوب و ضرورت منشأ تحقق است، سلطنت هم منشأ تحقق است. پس اگر موجود دارای اختیاری وجود داشته باشد، سلطنت او برای تحقق فعل کافی است هر چند تحقق فعل به نحو وجوب و ضرورت نباشد. وجه اشتراک سلطنت و امکان در این است که هیچ کدام منشأ ضرورت و وجوب وجود نیستند اما تفاوت آن‌ها در این است که امکان برای تحقق شیء کافی نیست ولی سلطنت برای تحقق کافی است که در حقیقت وجه اشتراک سلطنت و وجوب است و هر دو برای تحقق کافی هستند و تفاوت آن‌ها در این است که در ضرورت و وجوب، تحقق قهری و ضروری و جبری است اما در سلطنت امکان تخلف وجود دارد.
به نظر ما دو اشکال به کلام ایشان وارد است:
اول: ایشان ضرورت را بد معنا کرده‌اند و آن را مساوق با اضطرار و جبر تصور کرده‌اند و لذا گفتند تحقق شیء یا به ضرورت و جبر است و یا به سلطنت و اختیار. در حالی که همان‌طور که قبلاً گفتیم معنای ضرورت حتمیت است و حتمیت با اختیار منافاتی ندارد. ما هم معتقدیم فعل به جبر و قهر واقع نمی‌شود اما وقوع آن با فرض وجود علتش، حتمی است.
دوم: کلام ایشان حرف جدیدی نیست و اینکه فعل همان‌طور که به اضطرار واقع می‌شود به اختیار هم محقق می‌شود اما اختیار را تحلیل نکردند. فعل اختیاری هم ممکن است و نیازمند به علت است و شبهه این بود که این نیازمندی به علت به جبر منتهی می‌شود. اینکه افعال یا اضطراری هستند یا اختیاری که روشن است. اشکال در توجیه اختیار بود. منظور از سلطنت که از نظر ایشان علت فعل است چیست؟ سلطنت یعنی توانایی فعل یا ترک؟ اگر منظور سلطنت بر ترک است که روشن است علت فعل نیست و سلطنت بر فعل هم علت فعل نیست چون بود و فعل موجود نبود، وجود نفس هم به تنهایی نمی‌تواند علت فعل باشد چون نفس بود و فعل نبود، پس ایشان باید چیزی را در کنار نفس برای تحقق فعل تصور کنند که ما از آن به داعی تعبیر کردیم و ایشان هم به تصویر اعتقاد به مصلحت ناچار شدند.
خلاصه آنچه گفتیم این بود که ما قاعده ضرورت را پذیرفتیم و نتیجه آن هم عدم امکان تخلف معلول از علت است. پس با وجود علت، عدم تحقق اراده و اختیار ممکن نیست اما آنچه معلول است اختیار است و اختیار یعنی تمکن از فعل و ترک. در این بین نباید وساطت اراده را نادیده نگرفت. با فرض وجود علت اراده، عدم اراده و اختیار ممکن نیست اما حقیقت اراده یعنی تمکن از ترک.
فان قیل اذا کانت الارادة و الاختیار حادثا بداع موجود خارج عن اختیار الفاعل فاما ان یکون الداعی علة تامة لتحقق الارادة بحیث لایمکن عدم تحقق الفعل لکون الداعی علة العلة لزم الجبر لان عدم امکان التخلف فی الفعل ینافی الاختیار و اذا کان الداعی لایصل حد العلة التامة فلا موجب لتحقق الارادة و بتبعه لاموجب لتحقق الفعل.
قلت: مع وجود الداعی و هو علة تامة لتحقق الارادة و بتبعها الفعل لایحتمل عدم تحقق الارادة لا انه لایمکن عدم تحقق الارادة (چون عدم امکان تحقق اراده یعنی فرد عاجز است) فالذی تقتضیه العلیة هو تحتم التاثیر و المراد من امکان عدم تحقق الارادة لیس هو احتماله بل المقصود ان وقوع الارادة حتما مقرون بالتمکن من ترکها لتقوم الارادة بذلک  و کم فرق بین التمکن من الترک و احتمال وقوع الترک فانه لا ملازمة بینهما. (اگر منظور از عدم تحقق اراده ممکن است یعنی محتمل است؟ جواب خیر است و اینکه عدم تحقق اراده محتمل نیست اما اگر منظور این است که بر عدم تحقق اراده قدرت هست، درست است. قاعده وجوب چیزی بیش از نفی احتمال عدم تحقق (که در مقابل حتم است) اقتضاء ندارد. تمکن از ترک مساوی با احتمال ترک نیست. یعنی فرد با اینکه از ترک متمکن است اما ترک از او محتمل نیست. بعید نیست شبهه و اشکال از همین خلط در معنای امکان به وجود آمده باشد. برای دفع جبر تمکن از ترک کافی است و برای تحقق فعل عدم احتمال ترک کافی است) فلذا قلنا ان تحتم الفعل الاختیاری نظیر تحتم الفعل المعلوم وقوعه سیما مع العلم المعصوم فانه مع علمه لایحتمل وقوع الترک لانه مستلزم لاجتماع النقیضین او احتماله و لو فی نظر العالم و مع ذلک فوقوع الفعل مقرون بالقدرة علی الترک فالفاعل فی عین قدرته علی الترک لایکون تارکا.
عدم امکان تحقق اراده و اختیار دو معنا دارد. یکی امکان به معنای احتمال و دیگری امکان در مقابل وجوب و امتناع و به نظر ما مفاد قاعده ضرورت (عدم امکان تخلف معلول از علت) عدم امکان به معنای عدم احتمال است نه به معنای عدم امکان که ملازم با وجوب یا امتناع است. یعنی مفاد قاعده ضرورت این است که با وجود داعی و علت اراده، محتمل نیست فرد اراده نکند و حتماً اراده می‌کند نه به این معنا که اراده ترک ممتنع و غیر ممکن باشد.
(آنچه تا اینجا نوشته‌ام بر اساس فرمایشات حضرت استاد در هنگام درس است. اما بعد از درس از پاسخ‌های ایشان به برخی سوالات این طور برداشت کردم ایشان عدم امکان به معنای امتناع را هم مستلزم جبر نمی‌دانند. یعنی اگر تخلف معلول در هنگام وجود علت را غیر ممکن بدانیم نه غیر محتمل نتیجه این است که با وجود داعی عدم تحقق اراده غیر ممکن است اما باز هم جبر لازم نمی‌آید چرا که معلول اراده و اختیار است و ماهیت اراده و اختیار تمکن از ترک است. پس اگر چه با وجود داعی عدم تحقق اراده غیر ممکن است اما چون ماهیت اراده یعنی تمکن از ترک عدم امکان عدم تحقق اراده مستلزم عدم امکان عدم تحقق فعل و جبری بودن آن نیست. بر همین اساس ایشان فرمودند تشبیه به علم از همین جهت است. یعنی اگر چه قبول داریم که علم با اراده متفاوت است و علم در سلسله علل واقع نمی‌شود به خلاف داعی و اراده که در سلسله علل واقع شده‌اند اما در نکته‌ای که منظور ما ست یکسانند و آن نکته چیزی جز استحاله تخلف نیست. اگر عدم امکان عدم وقوع یا به عبارت دیگر استحاله عدم وقوع مستلزم جبر باشد، علم خداوند هم باید موجب جبر باشد چون تخلف علم خدا هم ممکن نیست عقلاً و اگر این عدم امکان موجب جبر باشد اینجا هم موجب جبر است. بلکه در علم انسان هم همین‌طور است و عالم هم عدم وقوع آنچه به آن علم دارد را ناممکن می‌داند اما این علم موجب جبر نیست.)
بعد به مساله اثبات اختیار رسیدیم و به وجدان و بعث رسل و شرایع استدلال کردیم. برای ادراک بهتر این مساله به برخی روایات وارد شده در این بحث هم اشاره خواهیم کرد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِيئَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ وَ بِقُوَّتِي أَدَّيْتَ فَرَائِضِي وَ بِنِعْمَتِي قَوِيتَ عَلَى مَعْصِيَتِي جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً قَوِيّاً ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَ ذَاكَ أَنِّي أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي وَ ذَاكَ أَنَّنِي لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۵۲)
البته در این نقل کافی، بین محمد بن یحیی و احمد بن محمد بن آبی نصر بزنطی، حتماً یک واسطه سقط شده است که به نظر احمد بن محمد بن عیسی است و سقط آن به خاطر وقوع دو احمد بن محمد در پی یکدیگر است.
و مرحوم صدوق هم همین روایت را با چهار واسطه نقل کرده است.
حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا بَعْضُهُمْ يَقُولُونَ بِالْجَبْرِ وَ بَعْضُهُمْ بِالاسْتِطَاعَةِ فَقَالَ لِي اكْتُبْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِيَّتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ وَ بِقُوَّتِي أَدَّيْتَ إِلَيَّ فَرَائِضِي وَ بِنِعْمَتِي قَوِيتَ عَلَى مَعْصِيَتِي جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً قَوِيّاً- ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ أَنَا أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي وَ ذَلِكَ أَنِّي لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ قَدْ نَظَمْتُ لَكَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ تُرِيد (التوحید، صفحه ۳۳۸) (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۱، صفحه ۱۴۴)
در این روایت می‌گوید تو هر چه را بخواهی اراده می‌کنی ولی به قدرتی که من به تو داده‌ام و من فقط قدرت داده‌ام نه اینکه تو را مجبور کنم و لذا اگر کار خوبی انجام بدهی من اولی به آن‌ها هستم چون او است که قدرت داده است و اگر قدرت نداده بود تمکن از فعل حسنه نبود، و اگر کار بدی انجام بدهی تو به آن اولی هستی و من مسئول آن نیستم چون من تو را مجبور نکردم بلکه فقط قدرت دادم.
و البته مرحوم کلینی در سند دیگری این روایت را با عدم همین فقره هر چه می‌خواهی نقل کرده است. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۵۹)
و این تعبیر در روایات متعدد دیگری هم مذکور است (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۲۴۴، تفسیر القمی، جلد ۲، صفحه ۲۱۰ و …) و مرحوم صدوق هم با دو سند دیگر این روایت را در توحید از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است. (التوحید صفحه ۳۴۰ و ۳۴۳)
آفــلایــن
  پاسخ
#13
جلسه بیست و هشتم
۱۴ آبان ۱۳۹۹
بحث ما به ذکر برخی روایات مرتبط با بحث اختیار و جبر رسیده است. البته روایات متعددی در کتاب کافی و غیر آن مذکور است که ما فعلاً روایات موجود در کتاب کافی را می‌خوانیم.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا إِنَّ اللَّهَ أَرْحَمُ بِخَلْقِهِ مِنْ أَنْ يُجْبِرَ خَلْقَهُ عَلَى الذُّنُوبِ ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا وَ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرِيدَ أَمْراً فَلَا يَكُونَ قَالَ فَسُئِلَا ع هَلْ بَيْنَ الْجَبْرِ وَ الْقَدَرِ مَنْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ قَالا نَعَمْ أَوْسَعُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ. (الکافی، ۱، صفحه ۱۵۹)
روایت از نظر سندی معتبر است و تعبیر عن غیر واحد باعث ارسال روایت نیست چون این تعبیر در موردی به کار می‌رود که حتماً برخی از آن‌ها ثقه بوده‌اند.
در روایت بین جبر و قدر یا همان تفویض واسطه‌ای فرض شده است نه بین جبر و اختیار و در هیچ روایت دیگری بین جبر و اختیار واسطه تصور نشده است چون اصلاً تصور واسطه بین جبر و اختیار غیر معقول است. آن واسطه بین جبر و تفویض هیچ شباهت و نزدیکی با آن‌ها ندارد. به نظر این روایت با آنچه ما در تحلیل اختیار و نفی جبر و تخییر گفتیم کاملا سازگار است.
روایت بعد:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي فَقَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَفَوَّضَ اللَّهُ إِلَى الْعِبَادِ- قَالَ فَقَالَ لَوْ فَوَّضَ إِلَيْهِمْ لَمْ يَحْصُرْهُمْ بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَبَيْنَهُمَا مَنْزِلَةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْسَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۵۹)
ظاهراً تفویض در این روایت با آنچه قبلاً گفتیم و آن را مفاد آیه شریفه ید الله مغلولة دانستیم متفاوت است و مراد از آن تفویض تشریعی است یعنی اینکه خداوند عباد را آزاد قرار نداده است که هیچ مسئولیتی نسبت به رفتار و اعمالش نداشته باشد و اختیار تشریع را به عباد نداده است.
در روایت قبل قدر نفی شد که در اصطلاح روایات، قدر همان تفویض تکوینی است و در این روایت تفویض تشریعی نفی شده است و بعید نیست ظاهر کلمه تفویض همین معنای تفویض تشریعی باشد.
روایت دیگر:
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ اللَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ فَجَبَرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي قَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ وَ أَحْكَمُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي- عَمِلْتَ الْمَعَاصِيَ بِقُوَّتِيَ الَّتِي جَعَلْتُهَا فِيكَ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۵۷)
مراد از تفویض در این روایت همان تفویض تکوینی است و لذا امام (علیه‌السلام) فرموده‌اند خداوند عزیزتر از آن است که امر را به عبادش تفویض کند چرا که معنای این تفویض یعنی غنای معلول از علت و بسته شدن دست خداوند از تغییر و امام (علیه‌السلام) هم جبر و تفویض را نفی کرده‌اند و هم اختیار را بیان کرده‌اند.
روایت چهارم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَا يُونُسُ لَا تَقُلْ بِقَوْلِ الْقَدَرِيَّةِ فَإِنَّ الْقَدَرِيَّةَ لَمْ يَقُولُوا بِقَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ لَا بِقَوْلِ أَهْلِ النَّارِ وَ لَا بِقَوْلِ إِبْلِيسَ- فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ وَ قَالَ أَهْلُ النَّارِ رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَ كُنَّا قَوْماً ضالِّينَ وَ قَالَ إِبْلِيسُ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَقُولُ بِقَوْلِهِمْ وَ لَكِنِّي أَقُولُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَا شَاءَ اللَّهُ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى فَقَالَ يَا يُونُسُ لَيْسَ هَكَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى يَا يُونُسُ تَعْلَمُ مَا الْمَشِيئَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الذِّكْرُ الْأَوَّلُ فَتَعْلَمُ مَا الْإِرَادَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الْعَزِيمَةُ عَلَى مَا يَشَاءُ فَتَعْلَمُ مَا الْقَدَرُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الْهَنْدَسَةُ وَ وَضْعُ الْحُدُودِ مِنَ الْبَقَاءِ وَ الْفَنَاءِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ الْقَضَاءُ هُوَ الْإِبْرَامُ وَ إِقَامَةُ الْعَيْنِ قَالَ فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ فَتَحْتَ لِي شَيْئاً كُنْتُ عَنْهُ فِي غَفْلَةٍ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۵۷)
امام در روایت چرایی بدتر بودن قول به تفویض و قدر را بیان کرده‌اند و اینکه از اهل بهشت بدترند چون آن‌ها معتقدند اگر چه ما انتخاب کردیم اما تو ما را هدایت کردی و از اهل جهنم بدترند چون آن‌ها معتقدند که اگر چه شقاوت بر ما غلبه کرد اما ما ظالم بودیم یعنی آن‌ها هم تأثیر خدا را قبول دارند و از ابلیس هم بدترند چون او هم تأثیر خداوند را پذیرفته بود.
تفاوت آنچه امام فرمودند با آنچه یونس گفت فقط در یک حرف «باء» بود و امام (علیه‌السلام) مشیت الهی را توضیح داده‌اند و اینکه مشیت آن توجه اول است و مراد باید توجه و التفات انسان به کار باشد و گرنه ذکر و توجه اول که در مورد خدا بی‌معنا ست. پس اینکه کار انجام نمی‌شود مگر به مشیت الهی یعنی خداوند باید توجه شخص را به آن کار (هر چه باشد چه اطاعت و چه عصیان) جلب کند و اصلاً آن کار به ذهن انسان برسد و گرنه اصلاً انسان هیچ گاه متوجه نمی‌شود تا بخواهد کاری را اراده کند و روشن است که مشیت به این معنا موجب جبر نیست.
در روایت دیگری آمده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ- وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ بِغَيْرِ مَشِيئَةِ اللَّهِ فَقَدْ أَخْرَجَ اللَّهَ مِنْ سُلْطَانِهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَعَاصِيَ بِغَيْرِ قُوَّةِ اللَّهِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّار (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۵۸)
که مفاد آن توضیح مشیت الهی است و اینکه مشیت خداوند متعال نه مستلزم جبر است و نه تفویض.
سپس اراده خداوند را توضیح داده‌اند و اینکه تعلق اراده الهی به فعل عبد به معنای آن چیزی نیست که مساوق با تحقق فعل باشد بلکه اراده یعنی عزیمت بر آنچه خواسته است. البته در روایت معنا نشده است که عزیمت به چه معنا ست.
مرحوم مجلسی در ضمن روایت دیگری در معنای عزیمت فرموده‌اند:
«و عزائم أمره عطف على قوله أنبيائه أي خاتم أوامر الله العزيمة اللازمة فلا يعتريها بعده نسخ» (بحار الانوار، جلد ۹۷، صفحه ۳۱۳)
ما از عزم به جزم تعبیر کرده‌ایم که به امور آینده هم تعلق می‌گیرد بر خلاف اراده که به آینده تعلق نمی‌گیرد چون اراده مساوق با انجام فعل و تلبس به فعل است. در فقه الرضا (علیه‌السلام) گفته شده است عزیمت همان نیت است. (صفحه ۲۰۳).
پس اراده در این روایت به معنای جزم و حتم است و اینکه در آن تردید نباشد.
و بعد هم فرموده‌اند قدر هندسه و نظم و حدود کار است و قضا همان ابرام است.
آفــلایــن
  پاسخ
#14
جلسه بیست و نهم
۱۷ آبان ۱۳۹۹
روایتی را یونس نقل کردیم که مفاد آن تفسیر مشیت و اراده و قدر و قضی الهی را تفسیر کرده بود.
امام علیه السلام در این روایت مشیت الهی را تفسیر کردند که «ذکر اول» است و امام تفسیر خودشان را در مقابل نظر قدریه قرار دادند. قدریه در مورد فعل انسان چنین اعتقادی دارند و کلام آنها به فعل خدا مرتبط نیست. آنچه از این روایت استفاده می‌شود در مورد هر فعل اختیاری است. ما گفتیم «ذکر اول» همان التفات انسان است. مشیت خدا یعنی انسان به فعلش التفات پیدا کند. مشیت خداوند نسبت به فعلی اگر عین التفات عبد نباشد حداقل از آن منفک نیست. روشن است که اولین التفات و توجه به کاری از ناحیه خداوند در عبد ایجاد می‌شود.
در ادامه امام علیه السلام فرمودند بعد از مشیت نوبت به اراده می‌رسد و اراده همان عزم است. یعنی تحقق فعل از انسان متوقف بر این است که نسبت به آن فعل عزم هم داشته باشد و این عزم یا عین اراده خدا ست یا به حمل شایع در فرض اراده الهی عزم انسان هم محقق است. در هر حال این روایت دخالت عزم را در تحقق فعل اختیاری فرض کرده است. مرحله بعد هم هندسه و قدر بود و در مرحله آخر قضا قرار دارد که همان «اقامة العین» است.
در تفسیر روایات باید به این نکته توجه کرد که ما نباید اصطلاحات خاص خودمان را بر روایات تحمیل کنیم. آنچه مرحوم آخوند و امثال ایشان از آن به اراده تعبیر کرده‌اند همان است که امام علیه السلام در اینجا از آن به قضا تعبیر کرده‌اند. اراده در اصطلاح آخوند ایجاد است و اراده در این ورایت تصدیق به فایده است که از مبادی اراده به اصطلاح آخوند است. بنابراین در این روایت علاوه بر مشیت و اراده الهی، اراده انسان هم فرض شده است.
در برخی روایات مشیت الهی به علم خدا تفسیر شده است و آن روایات با این روایت منافاتی ندارد. در این روایت گفته شده است برای تحقق فعل اختیاری انسان، التفات اول لازم است و در آن روایات چون در صدد بیان فعل خداوند است و فعل خداوند هم اختیاری است پس متقوم به مشیت است و مشیت الهی چیزی جز علم او نیست. این طور نیست که بین این دو روایات تنافی باشد. در فعل اختیاری انسان هم مشیت الهی (علم او) موثر است و هم مشیت انسان (التفات اول).
روایت دیگر این چنین است:
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَا يَكُونُ شَيْ‏ءٌ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ‏ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى قُلْتُ مَا مَعْنَى شَاءَ قَالَ ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ قُلْتُ مَا مَعْنَى قَدَّرَ قَالَ تَقْدِيرُ الشَّيْ‏ءِ مِنْ طُولِهِ وَ عَرْضِهِ قُلْتُ مَا مَعْنَى قَضَى قَالَ إِذَا قَضَى أَمْضَاهُ فَذَلِكَ الَّذِي لَا مَرَدَّ لَه‏ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۵۰)
و البته همین روایت در محاسن نقل شده است:
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ‏ وَ أَرَادَ وَ قَضَى فَقَالَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ‏ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى قَالَ قُلْتُ فَمَا مَعْنَى شَاءَ قَالَ ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ قُلْتُ فَمَا مَعْنَى أَرَادَ قَالَ الثُّبُوتُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَا مَعْنَى قَدَّرَ قَالَ تَقْدِيرُ الشَّيْ‏ءِ مِنْ طُولِهِ وَ عَرْضِهِ قُلْتُ فَمَا مَعْنَى قَضَى قَالَ إِذَا قَضَاهُ أَمْضَاهُ فَذَلِكَ الَّذِي لَا مَرَدَّ لَهُ‏ وَ رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم‏ (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۲۴۴)
در این نقل اراده نیز تفسیر شده است هر چند در نقل کافی تفسیر اراده را ندارد.
روایت دیگر که در آن مشیت به علم تفسیر شده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ لَمْ يُحِبَّ وَ لَمْ يَرْضَ- شَاءَ أَنْ لَا يَكُونَ شَيْ‏ءٌ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَ أَرَادَ مِثْلَ‏ ذَلِكَ‏ وَ لَمْ يُحِبَّ أَنْ يُقَالَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَ لَمْ يَرْضَ‏ لِعِبادِهِ الْكُفْرَ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۵۰)
امام علیه السلام در این روایت مشیت و اراده الهی را به علم تفسیر کرده‌اند و فرموده‌اند با این حال خداوند فعل عصیان بندگان را دوست ندارد و به آن راضی نیست که منظور از این حب و رضا همان اراده تشریعی است.
خلاصه اینکه از این روایات استفاده می‌شود در تحقق فعل اختیاری انسان هم به مشیت الهی نیاز است و هم به مشیت عبد و هم به اراده الهی و هم به اراده عبد و فرض هم این است که مشیت و اراده الهی به مشیت و اراده عبد تعلق گرفته است یعنی اینکه عبد مشیت داشته باشد و اراده کند.
بلکه از روایات استفاده می‌شود که در افعال انسان خداوند دو مشیت و اراده دارد یکی مشیت و اراده تکوینی و دیگر مشیت و اراده تشریعی.
در برخی روایات این طور آمده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ إِرَادَتَيْنِ وَ مَشِيئَتَيْنِ إِرَادَةَ حَتْمٍ وَ إِرَادَةَ عَزْمٍ يَنْهَى وَ هُوَ يَشَاءُ وَ يَأْمُرُ وَ هُوَ لَا يَشَاءُ أَ وَ مَا رَأَيْتَ أَنَّهُ نَهَى آدَمَ وَ زَوْجَتَهُ أَنْ يَأْكُلَا مِنَ الشَّجَرَةِ وَ شَاءَ ذَلِكَ وَ لَوْ لَمْ يَشَأْ أَنْ يَأْكُلَا لَمَا غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُمَا مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَذْبَحَ إِسْحَاقَ وَ لَمْ يَشَأْ أَنْ يَذْبَحَهُ وَ لَوْ شَاءَ لَمَا غَلَبَتْ مَشِيئَةُ إِبْرَاهِيمَ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى‏ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۵۱)
مراد از اراده حتم همان اراده تکوینی است و منظور از اراده عزم همان اراده تشریعی است. در ادامه فرموده است مشیت انسان بر مشیت الهی غلبه نمی‌کند و امکان ندارد خداوند چیزی را نخواهد و آن شیء محقق شود. این همان است که مرحوم آخوند هم گفتند اگر اراده تکوینی و تشریعی تطابق داشته باشند فعل حتما محقق می‌شود.
در روایت دیگر مذکور است که هیچ چیزی در عالم محقق نمی‌شود مگر به هفت چیز که البته با این روایات منافات ندارد چرا که عدد مفهوم ندارد و این روایات می‌گوید تا این چهار چیز نباشد چیزی واقع نمی‌شود و این منافات ندارد که برای تحقق امور دیگری نیز لازم باشد.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ شَيْ‏ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا بِهَذِهِ الْخِصَالِ السَّبْعِ بِمَشِيئَةٍ وَ إِرَادَةٍ وَ قَدَرٍ وَ قَضَاءٍ وَ إِذْنٍ‏ وَ كِتَابٍ‏ وَ أَجَلٍ‏ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِ وَاحِدَةٍ فَقَدْ كَفَرَ.
- وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ ابْنِ مُسْكَانَ‏ مِثْلَهُ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۴۹)
در این روایت اذن و کتاب و اجل به مشیت و اراده و قدر و قضا ضمیمه شده است. معنای اجل که مشخص است و معنای کتاب اگر همان کتابت تکوینی باشد به همان قدر برمی‌گردد و مشیت و اراده هم از اذن منفک نیست.
همین روایت با سند دیگری هم نقل شده است:
وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ شَيْ‏ءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ‏ إِلَّا بِسَبْعٍ بِقَضَاءٍ وَ قَدَرٍ وَ إِرَادَةٍ وَ مَشِيئَةٍ وَ كِتَابٍ وَ أَجَلٍ وَ إِذْنٍ فَمَنْ زَعَمَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أَوْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۴۹)
روایاتی که تا کنون نقل کردیم به نظر مثبت همان اموری است که در اختیار انسان بیان کردیم و با آنچه ما عرض کردیم منافاتی ندارد بلکه مثبت آن است.
روایات متعدد دیگری هم هست که مفاد آنها لزوم مشیت و اراده خدا و عبد در فعل اشاره کرده است و اینکه بین آنها تنافی وجود ندارد و با اختیار انسان هم منافات ندارد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30