جلسه ۱۳۰ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۳۱ – ۱ خرداد ۱۳۹۶ جلسه ۱۳۰ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ بحث در صحت اجاره بر واجبات بود. گفتیم محل کلام جایی است که استیجار غیر بر انجام عمل واجبش عقلایی باشد و اینکه نباید بین وجوب عمل بر شخص و اجاره تنافی

ادامه مطلب