۵۱ – ۳۰ دی ۱۳۹۱ شیخ انصاری فرموده اند چون مبنای شیخ قاعده لطف است بنابراین مواردی که ایشان ادعای اجماع کرده است برای ما فایده ای ندارد و ادعای اجماع از طرف ایشان حداکثر به اندازه قاعده لطف معتبر خواهد بود. اشکالی ممکن است به نظر بیاید و آن

ادامه مطلب