جلسه ۴ جلسه ۵ جلسه ۶ جلسه ۴ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ برخی معاصرین در تعریف اجاره و اشکال مرحوم بروجردی بر تعریف، گفته‌اند اینکه ادعا شده است اجاره تملیک نیست چون اضافه آن به منفعت صحیح نیست، حرف صحیحی نیست و خلط بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره است.

ادامه مطلب