جلسه ۱۷ – ۲۰ مهر ۱۳۸۹ همان طور که گذشت مراد نهی ارشادی دال بر بطلان عبادت نیست و لذا مثل نهی از ربا و غرر از محل بحث خارج است و قطعا این نهی به معنای بطلان معامله خواهد بود. محل بحث جایی است که نهی تکلیفی از معامله

ادامه مطلب