معیار در ضمان قیمت

جلسه ۶۸ جلسه ۶۹ جلسه ۷۰ جلسه ۷۱ جلسه ۷۲ جلسه ۷۳ ۲ بهمن ۱۳۹۵ ۳ بهمن ۱۳۹۵ ۴ بهمن ۱۳۹۵ ۵ بهمن ۱۳۹۵ ۶ بهمن ۱۳۹۵ ۹ بهمن ۱۳۹۵