جلسه ۱۳۰ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۳۱ – ۱ خرداد ۱۳۹۶ جلسه ۱۳۰ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ بحث در صحت اجاره بر واجبات بود. گفتیم محل کلام جایی است که استیجار غیر بر انجام عمل واجبش عقلایی باشد و اینکه نباید بین وجوب عمل بر شخص و اجاره تنافی

ادامه مطلب

جلسه ۱۲۷ – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۲۸ – ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۲۹ – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۲۷ – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ مسأله إذا تقبل عملا من غیر اشتراط المباشره و لا مع الانصراف إلیها‌ یجوز أن یوکله إلى عبده أو صانعه أو أجنبی و لکن الأحوط عدم

ادامه مطلب

جلسه ۱۱۱ – ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۲ – ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۳ – ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۴ – ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۵ – ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۶ – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۷ – ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۸ – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۹

ادامه مطلب

جلسه ۱۰۲ – ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۳ – ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۴ – ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۵ – ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۶ – ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۷ – ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۸ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۹ – ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۰

ادامه مطلب

جلسه ۹۶ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۷ – ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۸ – ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۹ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۶ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ مسأله یجوز لمن استأجر دابه للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت على المتعارف‌ أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک

ادامه مطلب

جلسه ۹۰ – ۷ اسفند ۱۳۹۵ بحث در مواردی بود که عبد مملوکی که اجاره داده شده است چیزی را تلف کند آیا مولای او ضامن است یا خود عبد ضامن است یا ضمان در کسب او است؟ مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی و آقای گلپایگانی در موارد تلف

ادامه مطلب

جلسه ۸۸ – ۳ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۹ – ۴ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۸ – ۳ اسفند ۱۳۹۵ بحث در فرضی بود که عبد را برای کاری اجیر کنند و او چیزی را تلف کند. ضمان بر عهده کیست؟ مرحوم چهار احتمال ذکر کرده‌اند: مولای او ضامن است. و جنایت

ادامه مطلب

جلسه ۸۶ – ۱ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۷ – ۲ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۶ – ۱ اسفند ۱۳۹۵ مسأله إذا قال للخیاط مثلا إن کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه فقطعه فلم یکف‌ ضمن فی وجه و مثله لو قال هل یکفی قمیصا فقال نعم فقال اقطعه فلم یکفه و ربما

ادامه مطلب

جلسه ۸۴ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۵ – ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۴ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ معروف در کلمات مراد از ولی را همان وارث دانسته‌اند و لذا متنی را که علمای بسیاری ذکر کرده‌اند که ولی به این علت در روایت ذکر شده است که بر فرض

ادامه مطلب

جلسه ۷۵ – ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند: مسأله إذا أفسد الأجیر للخیاطه أو القصاره أو التفصیل الثوب ضمن‌ و کذا الحجام إذا جنى فی حجامته أو الختان فی ختانه و کذا الکحال و البیطار و کل من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده

ادامه مطلب

جلسه ۶۸ جلسه ۶۹ جلسه ۷۰ جلسه ۷۱ جلسه ۷۲ جلسه ۷۳ ۲ بهمن ۱۳۹۵ مسأله المدار فی الضمان على قیمه یوم الأداء فی القیمیات لا یوم التلف‌ و لا أعلى القیم على الأقوى‌ این مساله مربوط به باب غصب است و اختصاصی به اینجا ندارد و محل کلام مرحوم

ادامه مطلب

جلسه ۵۶ جلسه ۵۷ جلسه ۵۸ جلسه ۵۹ جلسه ۶۰ جلسه ۶۱ جلسه ۶۲ جلسه ۶۳ جلسه ۶۴ جلسه ۶۵ جلسه ۶۶ جلسه ۶۷ ۱۲ دی ۱۳۹۵ مرحوم سید به مناسبت بحث از ضمان عین مورد اجاره، متعرض بحث از ضمان عینی که مورد عمل اجاره است شده‌اند. آیا اجیر

ادامه مطلب

جلسه ۴۵ جلسه ۴۶ جلسه ۴۷ جلسه ۴۸ جلسه ۴۹ جلسه ۵۰ جلسه ۵۱ جلسه ۵۲ جلسه ۵۳ جلسه ۵۴ جلسه ۵۵ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ مرحوم سید فصل دیگری را در کتاب اجاره شروع کرده‌اند: العین المستأجره فی ید المستأجر أمانه‌ فلا یضمن تلفها أو تعیبها إلا بالتعدی أو التفریط

ادامه مطلب

جلسه ۴۱ جلسه ۴۲ جلسه ۴۳ جلسه ۴۴ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند در مورد اجاره مشاع است: مسأله یجوز إجاره المشاع کما یجوز بیعه و صلحه و هبته‌ و لکن لا یجوز تسلیمه إلا بإذن الشریک إذا کان مشترکا نعم إذا کان المستأجر جاهلا

ادامه مطلب

جلسه ۳۷ جلسه ۳۸ جلسه ۳۹ جلسه ۴۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۵ مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مساله رجوع اجرت در صورت بطلان اجاره است. مسأله إذا تبین بطلان الإجاره رجعت الأجره إلى المستأجر‌ و استحق المؤجر أجره المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعه أو فاتت تحت یده

ادامه مطلب

جلسه ۳۳ جلسه ۳۴ جلسه ۳۵ جلسه ۳۶ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ بحث در عذر مستاجر از انتفاع بود. یکی از موارد عذر، موارد تلف است چون با تلف عین مستاجره، مستاجر امکان انتفاع از مورد اجاره را ندارد. مرحوم سید در این مساله بحث تلف را مطرح کرده‌اند و گفتند

ادامه مطلب

جلسه ۳۰ جلسه ۳۱ جلسه ۳۲ ۱۶ آبان ۱۳۹۵ بحث در جایی بود که برای مستاجر عذری پیش بیاید که امکان استفاده از مورد اجاره را نداشته باشد. و البته بحث اختصاص به جایی که عذر همه زمان را در بر بگیرد ندارد و شامل مواردی هم که در بخشی

ادامه مطلب

۱۵ آبان ۱۳۹۵ بحث در این بود که اگر ظالمی از انتفاع مستاجر از مورد اجاره مانع بشود مستاجر حق فسخ دارد یا اینکه معامله لازم است و مستاجر می‌تواند برای گرفتن عوض منفعت فوت شده به ظالم رجوع کند؟ مرحوم سید فرمودند اگر ظالم قبل از قبض مانع از

ادامه مطلب

۱۲ آبان ۱۳۹۵ مسأله إذا امتنع الموجر من تسلیم العین المستأجره یجبر علیه‌ و إن لم یمکن إجباره للمستأجر فسخ الإجاره و الرجوع بالأجره و له الإبقاء و مطالبه عوض المنفعه الفائته و کذا إن أخذها منه بعد التسلیم بلا فصل أو فی أثناء المده و مع الفسخ فی الأثناء

ادامه مطلب

جلسه ۲۶ جلسه ۲۷ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ مرحوم سید در این فرع متعرض حکم مساله‌ای شده‌اند که مورد اجاره خراب شود. ایشان فرمودند گاهی طوری خراب می‌شود که از قابلیت انتفاع در منفعت مقصود در اجاره ساقط می‌شود و گاهی طوری خراب می‌شود که قابلیت انتفاع در منفعت مقصود در

ادامه مطلب

جلسه ۲۴ جلسه ۲۵ ۵ آبان ۱۳۹۵ ما گفتیم اگر تلف مورد اجاره، مضمون نباشد، وقوع تلف کاشف از بطلان اجاره نسبت به باقی مدت از ابتداء است ولی اگر تلف مورد اجاره، مضمون باشد (چه بر تالف و چه بر موجر) در این صورت اجاره باطل نیست. ظاهر کلام

ادامه مطلب

جلسه ۲۱ جلسه ۲۲ جلسه ۲۳ ۲ آبان ۱۳۹۵ مسأله إذا تلف بعض العین المستأجره تبطل بنسبته‌ و یجی‌ء خیار تبعض الصفقه‌ مسأله ظاهر کلمات العلماء أن الأجره من حین العقد مملوکه للموجر بتمامها‌ و بالتلف قبل القبض أو بعده أو فی أثناء المده ترجع إلى المستأجر کلا أو بعضا

ادامه مطلب

اول آبان ۱۳۹۵ بحث در فتوای مشهور در مساله فسخ اجاره در اثنای مدت بود. مشهور فسخ را از قبیل نسخ می‌دانند و لذا معامله را از زمان فسخ، منحل می‌دانند و فسخ اجاره را نسبت به منافع استفاده شده تا زمان فسخ صحیح می‌دانند و آنها را به مضمون

ادامه مطلب

جلسه ۱۰ جلسه ۱۱ جلسه ۱۲ جلسه ۱۳ جلسه ۱۴ جلسه ۱۵ جلسه ۱۶ جلسه ۱۷ جلسه ۱۸ جلسه ۱۹ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ مرحوم سید در بحث استقرار اجاره، در مساله پنجم متعرض مساله مهمی شده‌اند که مبنای عمیقی در مکاسب دارد. مسأله إذا حصل الفسخ فی أثناء المده بأحد

ادامه مطلب

جلسه ۹ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ مرحوم سید فرمودند اگر مورد اجاره قبل از قبض یا بدون فاصله بعد از قبض تلف شود، اجاره باطل است ولی اگر بعد از قبض و امکان استیفای منفعت مورد اجاره تلف شود، اجاره متبعض می‌شود و به همان نسبت از اجرت المسمی حساب می‌شود.

ادامه مطلب

جلسه ۱ جلسه ۲ جلسه ۳ جلسه ۴ جلسه ۵ جلسه ۶ جلسه ۷ جلسه ۸ جلسه اول ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ یملک المستأجر المنفعه فی إجاره الأعیان و العمل فی الإجاره على الأعمال بنفس العقد من غیر توقف على شی‌ء کما هو مقتضى سببیه العقود کما أن الموجر یملک الأجره

ادامه مطلب