شروط عوضین: ملکیت منفعت

جلسه ۴۰ نهم دی 1394 یکی از شروط عوضین که در صحت اجاره دخیل است مالکیت منفعت است و لذا اجاره غاصب و فضولی محکوم به فساد است. از واضحات این است که شرط صحت اجاره مالیکت به معنای مالک بودن منفعت نیست نه از این باب که اجاره وکیل صحیح است چرا که اجاره …

شروط عوضین: ملکیت منفعت ادامه مطلب »