جلسه ۱۱۹ جلسه ۱۲۰ جلسه ۱۱۹ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ بحث در مساله تصرف ولی یا وصی در منافع مولی علیهم بود. مرحوم سید سه فرض تصور کردند و گفتند تصرف ولی قبل از بلوغ یا نسبت به منافع یا املاک قبل از بلوغ است و یا نسبت به منافع یا

ادامه مطلب