۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ گفتیم بحث در بیماری‌های مسری باید در چند جهت پیگیری شود که ما به برخی از آنها اشاره کردیم. جهت پنجم: مسئولیت دولت و حکومت در بیماری‌های سخت و دشوار و بیماری‌های واگیر مسئولیت دولت و حکومت از زاویه‌های مختلفی قابل بررسی است. اول: مسئولیت دولت و

ادامه مطلب

۶ فروردین ۱۳۹۹ این ایام که زمان انتشار و همه گیری ویروس کرونا در همه عالم است بحثی مطرح شده است که دست آویز برخی افراد معاند و غیر معتقد قرار گرفته است و از طرف دیگر برخی افراد معتقد اما جاهل هم گرفتار آن شده‌اند که مساله‌ای هم فقهی

ادامه مطلب