۱۷ دی ۱۳۹۲ روایت بعدی که برای حدیث رفع به آن تمسک شده است حدیث حجب است. مرحوم آخوند فرموده‌اند تمام مباحثی که در حدیث رفع گفتیم در حدیث حجب نیز جاری است و لذا آن مباحث را تکرار نمی‌کنیم. سر کلام آخوند این است که حدیث حجب در حقیقت

ادامه مطلب