۶۳ – دوشنبه,۰۱ اسفند , ۱۳۹۰ مرحوم آخوند متعرض بحث اخذ قطع به حکم در موضوع حکم شده اند و اینکه آیا ممکن است علم به حکم را در موضوع شخص آن حکم اخذ بکنند یا نه؟ و بر این مساله ثمرات زیادی مترتب است. اخذ قطع به غیر حکم

ادامه مطلب