یکشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ بحث به اصل مثبت رسیده که از مباحث مهم است و تطبیقات بسیار زیادی در فقه دارد. حتی برخی از افرادی که اهل علم هستند و بر شئون مساله واقف هستند در تطبیقات آن به خطا رفته‌اند. بحث اینکه اصل مثبت حجت است یا نه یک

ادامه مطلب