جلسه ۳۰ جلسه ۳۱ جلسه ۳۲ ۱۶ آبان ۱۳۹۵ بحث در جایی بود که برای مستاجر عذری پیش بیاید که امکان استفاده از مورد اجاره را نداشته باشد. و البته بحث اختصاص به جایی که عذر همه زمان را در بر بگیرد ندارد و شامل مواردی هم که در بخشی

ادامه مطلب

۱۵ آبان ۱۳۹۵ بحث در این بود که اگر ظالمی از انتفاع مستاجر از مورد اجاره مانع بشود مستاجر حق فسخ دارد یا اینکه معامله لازم است و مستاجر می‌تواند برای گرفتن عوض منفعت فوت شده به ظالم رجوع کند؟ مرحوم سید فرمودند اگر ظالم قبل از قبض مانع از

ادامه مطلب