۱۸ – ۱۲ مهر ۱۳۹۱ دو بحث مهم باقی است که باید در مباحث ظهور مطرح شوند: با فرض حجیت ظواهر و اینکه هر آنچه ظاهر کلام باشد حجت است چه بر اساس وضع باشد یا بر اساس قرائن عامه باشد. آنچه ظهور کلمات شارع در آن حجت است ظهور

ادامه مطلب