جلسه ۱ جلسه ۲ جلسه ۳ جلسه ۱ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ مرحوم سید در تعریف اجاره دو بیان ذکر کرده‌اند. اجاره یعنی تملیک منفعت یا عمل به عوض تسلیط بر عین برای انتفاع به عوض اما به هر حال تعریف اول تملیک منفعت یا عمل است در مقابل بیع که

ادامه مطلب