۳۲ – شنبه,۲۶ آذر , ۱۳۹۰ مرحوم آخوند وارد بحث از احکام قطع شده اند. جهت اول که در کلام مرحوم آخوند نیامده است ولی برای روشن شدن بحث باید ذکر شود بحث کاشفیت قطع است. صفت و خصوصیت قطع کاشفیت و مرآتیت است و این غیر از حجیت و

ادامه مطلب