فهرست مقدمه مفهوم شیاع فقهی بودن مساله اقسام شیاع حجیت شیاع اقوال در حجیت شیاع نظر محقق حلی نظر صاحب جواهر نظر مرحوم شیخ نظر شیخ انصاری ادله حجیت شیاع انسداد مقبوله عمر بن حنظله مرسله یونس صحیحه حریز سیره عقلاء اجماع صحیحه ابن ابی یعفور ادله حجیت بینه آیه

ادامه مطلب

۵۷ – ۹ بهمن ۱۳۹۱ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث شهرت شده اند و منظور ایشان شهرت محصل است و بر اساس حرف هایی که در نقل اجماع گفته اند مساله شهرت منقول هم روشن می شود. بحث در شهرت دو قسمت دارد: یکی شهرت در روایت و

ادامه مطلب