۳۰ شهریور ۱۳۹۲ بحث بعدی که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند بحث اعتبار ظنون در اصول اعتقادی است. مرحوم آخوند به مناسبت بحث انسداد متعرض این مطلب شده‌اند ولی مرحوم شیخ در رسائل به صورت مفصل متعرض مساله شده‌اند. بحث به نحو وسیع‌تری قابل طرح است و آن اینکه آیا شارع

ادامه مطلب

۱۱۸ – ۸ خرداد ۱۳۹۱ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث ظنون می شوند. و سه مساله را مطرح می کنند: مساله اول: حجیت علم ذاتی بود اما حجیت ظن ذاتی نیست و نسبت به معذریت و منجزیت علیت تامه که ندارد هیچ حتی اقتضاء هم ندارد. به گونه

ادامه مطلب