جلسه ۵۷ – ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ بحث بعدی که بسیار مهم است مفهوم غایت است. مرحوم آخوند می فرمایند در مورد مفهوم غایت اختلاف شده است و مشهور قائل به ثبوت مفهوم هستند و مرحوم شیخ و سید نیز از منکرین مفهوم غایت هستند. معنای مفهوم غایت این است که

ادامه مطلب