جلسه ۹۶ – ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ بعد از این مرحوم آخوند وارد وجه بعدی می شوند. و آن استدلال به سیره عقلاء است. سیره همه عقلاء چه متدین و چه غیر متدین تا زمان ما بر عمل به خبر واحد است. اینکه ایشان می گوید تا زمان ما سیره بر

ادامه مطلب