دوم آذر ۱۳۹۴ از مرحوم فاضل تونی نقل شده است که در جریان اصل برائت علاوه بر فحص، دو امر دیگر نیز معتبر است. اول) جریان برائت مستلزم ثبوت کلفت و الزام بر مکلف نباشد. و اگر از جریان برائت تکلیف و الزامی بر مکلف ثابت شود اصل برائت جاری

ادامه مطلب