جلسه ۴۹ جلسه ۵۰ جلسه ۵۱ جلسه ۵۲ جلسه ۴۹ ۲۳ دی ۱۳۹۴ السادس: أن تکون العین ممّا یمکن استیفاء المنفعه المقصوده بها، فلا تصحّ إجاره أرض للزراعه إذا لم یمکن إیصال الماء إلیها مع عدم إمکان الزراعه بماء السماء أو عدم کفایته. سید فرموده‌اند یکی از شروط عوضین در

ادامه مطلب

جلسه ۴۷ جلسه ۴۸ جلسه ۴۷ ۲۱ دی ۱۳۹۴ الرابع: أن تکون عین المستأجره ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجاره الخبز للأکل مثلًا، و لا الحطب للإشعال و هکذا. مرحوم سید یکی از شروط عوضین را بقای عین با انتفاع از آن ذکر کرده‌اند و اگر عینی

ادامه مطلب

جلسه ۴۱ جلسه ۴۲ جلسه ۴۳ جلسه ۴۴ جلسه ۴۵ جلسه ۴۶ جلسه ۴۱ ۱۲ دی ۱۳۹۴ الخامس: أن تکون المنفعه مباحه فلا تصحّ إجاره المساکن لإحراز المحرّمات أو الدکاکین لبیعها، أو الدوابّ لحملها، أو الجاریه للغناء، أو العبد لکتابه الکفر و نحو ذلک، و تحرم الأُجره علیها. شرط دیگری

ادامه مطلب

جلسه ۴۰ نهم دی ۱۳۹۴ یکی از شروط عوضین که در صحت اجاره دخیل است مالکیت منفعت است و لذا اجاره غاصب و فضولی محکوم به فساد است. از واضحات این است که شرط صحت اجاره مالیکت به معنای مالک بودن منفعت نیست نه از این باب که اجاره وکیل

ادامه مطلب

جلسه ۳۴ جلسه ۳۵ جلسه ۳۶ جلسه ۳۷ جلسه ۳۸ جلسه ۳۹ جلسه ۳۴ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ اگر قدرت بر تسلیم در صحت اجاره شرط باشد آیا در موارد شک در قدرت بر تسلیم، اجاره با ضمیمه صحیح است؟ گفتیم اجاره با ضمیمه دو صورت دارد: الف) اجاره به صورت

ادامه مطلب

جلسه ۲۷ جلسه ۲۸ جلسه ۲۹ جلسه ۳۰ جلسه ۳۱ جلسه ۳۲ جلسه ۳۳ جلسه ۲۷ اول آذر ۱۳۹۴ در کلمات علماء قدرت بر تسلیم ذکر شده است و منظور امکان در اختیار قرار گرفتن مستاجر است. یعنی اگر مثلا مال غصب شده است و مالک توان باز پس گیری

ادامه مطلب