۱۶ اسفند ۱۳۹۶ اگر غرض از استصحاب نبوت، استصحاب احکام شریعت سابق باشد، مرحوم آخوند در تنبیه ششم استصحاب به آن اشاره کرده‌اند و ما قبلا آن را ذکر نکردیم چون ثمره عملی مهمی بر آن مترتب نیست. اما بعد دیدیم اگر چه این استصحاب از جهت اثبات احکام شریعت

ادامه مطلب