جلسه ۹۶ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۷ – ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۸ – ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۹ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۶ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ مسأله یجوز لمن استأجر دابه للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت على المتعارف‌ أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک

ادامه مطلب

جلسه ۹۰ – ۷ اسفند ۱۳۹۵ بحث در مواردی بود که عبد مملوکی که اجاره داده شده است چیزی را تلف کند آیا مولای او ضامن است یا خود عبد ضامن است یا ضمان در کسب او است؟ مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی و آقای گلپایگانی در موارد تلف

ادامه مطلب

جلسه ۸۸ – ۳ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۹ – ۴ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۸ – ۳ اسفند ۱۳۹۵ بحث در فرضی بود که عبد را برای کاری اجیر کنند و او چیزی را تلف کند. ضمان بر عهده کیست؟ مرحوم چهار احتمال ذکر کرده‌اند: مولای او ضامن است. و جنایت

ادامه مطلب

جلسه ۸۶ – ۱ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۷ – ۲ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۶ – ۱ اسفند ۱۳۹۵ مسأله إذا قال للخیاط مثلا إن کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه فقطعه فلم یکف‌ ضمن فی وجه و مثله لو قال هل یکفی قمیصا فقال نعم فقال اقطعه فلم یکفه و ربما

ادامه مطلب

جلسه ۸۴ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۵ – ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۴ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ معروف در کلمات مراد از ولی را همان وارث دانسته‌اند و لذا متنی را که علمای بسیاری ذکر کرده‌اند که ولی به این علت در روایت ذکر شده است که بر فرض

ادامه مطلب

جلسه ۷۵ – ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند: مسأله إذا أفسد الأجیر للخیاطه أو القصاره أو التفصیل الثوب ضمن‌ و کذا الحجام إذا جنى فی حجامته أو الختان فی ختانه و کذا الکحال و البیطار و کل من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده

ادامه مطلب

جلسه ۵۶ جلسه ۵۷ جلسه ۵۸ جلسه ۵۹ جلسه ۶۰ جلسه ۶۱ جلسه ۶۲ جلسه ۶۳ جلسه ۶۴ جلسه ۶۵ جلسه ۶۶ جلسه ۶۷ ۱۲ دی ۱۳۹۵ مرحوم سید به مناسبت بحث از ضمان عین مورد اجاره، متعرض بحث از ضمان عینی که مورد عمل اجاره است شده‌اند. آیا اجیر

ادامه مطلب