جلسه ۹۰ – ۷ اسفند ۱۳۹۵ بحث در مواردی بود که عبد مملوکی که اجاره داده شده است چیزی را تلف کند آیا مولای او ضامن است یا خود عبد ضامن است یا ضمان در کسب او است؟ مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی و آقای گلپایگانی در موارد تلف

ادامه مطلب

جلسه ۷۵ – ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند: مسأله إذا أفسد الأجیر للخیاطه أو القصاره أو التفصیل الثوب ضمن‌ و کذا الحجام إذا جنى فی حجامته أو الختان فی ختانه و کذا الکحال و البیطار و کل من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده

ادامه مطلب

جلسه ۶۸ جلسه ۶۹ جلسه ۷۰ جلسه ۷۱ جلسه ۷۲ جلسه ۷۳ ۲ بهمن ۱۳۹۵ مسأله المدار فی الضمان على قیمه یوم الأداء فی القیمیات لا یوم التلف‌ و لا أعلى القیم على الأقوى‌ این مساله مربوط به باب غصب است و اختصاصی به اینجا ندارد و محل کلام مرحوم

ادامه مطلب

جلسه ۴۵ جلسه ۴۶ جلسه ۴۷ جلسه ۴۸ جلسه ۴۹ جلسه ۵۰ جلسه ۵۱ جلسه ۵۲ جلسه ۵۳ جلسه ۵۴ جلسه ۵۵ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ مرحوم سید فصل دیگری را در کتاب اجاره شروع کرده‌اند: العین المستأجره فی ید المستأجر أمانه‌ فلا یضمن تلفها أو تعیبها إلا بالتعدی أو التفریط

ادامه مطلب