جلسه ۱۰۲ جلسه ۱۰۳ جلسه ۱۰۴ جلسه ۱۰۵ جلسه ۱۰۶ جلسه ۱۰۷ جلسه ۱۰۸ جلسه ۱۰۹ جلسه ۱۱۰ جلسه ۱۰۲ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ بحث در اسباب فسخ اجاره بود. مرحوم سید فرمودند اجاره عقد لازم است و فقط با تقایل یا شرط خیار (که قاعدتا باید منظور اسباب خیار باشد)

ادامه مطلب