۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ گفتیم بحث در بیماری‌های مسری باید در چند جهت پیگیری شود که ما به برخی از آنها اشاره کردیم. جهت پنجم: مسئولیت دولت و حکومت در بیماری‌های سخت و دشوار و بیماری‌های واگیر مسئولیت دولت و حکومت از زاویه‌های مختلفی قابل بررسی است. اول: مسئولیت دولت و

ادامه مطلب