استاد سید محمد جواد شبیری ۵ بهمن ۱۳۹۲ یک بحث کلی وجود دارد و آن اینکه آیا اینکه کسی در اصحاب امام کاظم علیه السلام به عنوان واقفی مطرح شده باشد معتبر هست یا نه؟ موارد زیادی هست که شیخ آنها را در ضمن اصحاب ایشان جزو واقفه شمرده است

ادامه مطلب