جلسه ۱۰ جلسه ۱۱ جلسه ۱۲ جلسه ۱۳ جلسه ۱۴ جلسه ۱۵ جلسه ۱۶ جلسه ۱۷ جلسه ۱۸ جلسه ۱۹ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ مرحوم سید در بحث استقرار اجاره، در مساله پنجم متعرض مساله مهمی شده‌اند که مبنای عمیقی در مکاسب دارد. مسأله إذا حصل الفسخ فی أثناء المده بأحد

ادامه مطلب