۵۷ – ۹ بهمن ۱۳۹۱ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث شهرت شده اند و منظور ایشان شهرت محصل است و بر اساس حرف هایی که در نقل اجماع گفته اند مساله شهرت منقول هم روشن می شود. بحث در شهرت دو قسمت دارد: یکی شهرت در روایت و

ادامه مطلب