۲۰ آبان ۱۳۹۷ آنچه مرحوم آخوند در انتهای بحث استصحاب در نسبت بین استصحاب و امارات و نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه و بین استصحابات مختلف بیان کرده‌اند تطبیقاتی از مباحث تعادل و تراجیح است. و بر همین اساس و چون ما قبلا به آن مباحث نپرداختیم در

ادامه مطلب

۲۶ بهمن ۱۳۹۴ استصحاب اصل است یا اماره؟ ابتدا باید ضابطه اصل و اماره روشن شود تا بتوانیم مطابق آن وضعیت استصحاب را نیز تشخیص دهیم. کلمات مختلفی در مورد حقیقت اصل و اماره بیان شده است. مرحوم آقای صدر به نظر خودشان مبنای جدیدی در حقیقت اصل و اماره

ادامه مطلب