جلسه ۱۱۲ – ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ به نظر ما قبل از بحث از دلیل انسداد دو بحث مهم باقی است. بحث اول جمع بندی و نتیجه ادله حجیت خبر است و اینکه مفاد آنها حجیت چه خبری است؟ آیا مفاد آنها حجیت خبر ثقه است؟ حجیت خبر موثوق به است؟

ادامه مطلب