سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ بحث در اجزاء در سه مرحله مطرح شده است. مرحله اول، سقوط امر با انجام متعلقش که گفتیم اجزاء انجام هر مامور به از امر خودش مسلم و روشن است و مرحوم آخوند هم فقط به جهت بحث از جواز تبدیل امتثال این مساله را

ادامه مطلب

۲۶ بهمن ۱۳۹۴ استصحاب اصل است یا اماره؟ ابتدا باید ضابطه اصل و اماره روشن شود تا بتوانیم مطابق آن وضعیت استصحاب را نیز تشخیص دهیم. کلمات مختلفی در مورد حقیقت اصل و اماره بیان شده است. مرحوم آقای صدر به نظر خودشان مبنای جدیدی در حقیقت اصل و اماره

ادامه مطلب