۵ خرداد ۱۳۹۵ روایت دومی که برای حجیت استصحاب به آن تمسک شده است روایتی دیگری از زراره است که این روایت نیز مانند روایات سابق مضمره است و به همان بیان سابق از نظر ما صحیحه است و قابل اعتماد است. روایت طولانی است که مرحوم صاحب وسائل آن

ادامه مطلب