جلسه ۱۲۷ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ مسأله إذا أفلس المستأجر بالأجره کان للموجر الخیار بین الفسخ و استرداد العین و بین الضرب مع الغرماء‌ نظیر ما أفلس المشتری بالثمن حیث إن للبائع الخیار إذا وجد عین ماله‌ بحث در مفلس است که عین را اجاره کرده است و متمکن از اداء

ادامه مطلب

جلسه ۵۷ جلسه ۵۸ جلسه ۵۹ جلسه ۶۰ جلسه ۵۷ پنجم بهمن ۱۳۹۴ مرحوم سید فرمودند مفلس نمی‌تواند اموالش را اجاره بدهد و معاملات او در اموالش باطل است اما می‌تواند خودش را اجاره بدهد و مفلس نسبت به اعمال خودش محجور نیست. گفته‌اند چون دلیلی بر محجوریت مفلس نسبت

ادامه مطلب

جلسه ۱۷ ۱۶ آبان ۱۳۹۴ مرحوم سید سه شرط دیگر برای متعاقدین ذکر کرده‌اند. یکی عدم سفه و دیگری عدم فلس و سوم عدم رقیت. متعاقدین نباید سفیه باشند. در موارد تصرف سفیه در اموال خودش، شکی در اعتبار این شرط نیست. سفیه حق ندارد مال خودش را اجاره بدهد

ادامه مطلب