۱ – یکشنبه,۱۹ شهریور , ۱۳۹۱ مرحوم آخوند قبل از شروع بحث امارات، مقتضای اصل را بررسی کرده اند و فرموده اند اصل اولی در امارات و ظنون عدم حجیت است مگر آنکه با دلیل خاص چیزی از این اصل خارج شود. معروف بین اصولیین این است که در فرض

ادامه مطلب

۱۱۸ – ۸ خرداد ۱۳۹۱ امر دومی که آخوند مطرح می کنند این است که آیا عقلا حجیت ظن ممکن است؟ یعنی معقول است شارع برای غیر علم جعل حجیت کند؟ آیا جعل حجیت برای غیر علم محذوری ندارد؟ منشا این اشکال یکی از دو امر است: ۱. جعل حجیت

ادامه مطلب

۱۱۸ – ۸ خرداد ۱۳۹۱ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث ظنون می شوند. و سه مساله را مطرح می کنند: مساله اول: حجیت علم ذاتی بود اما حجیت ظن ذاتی نیست و نسبت به معذریت و منجزیت علیت تامه که ندارد هیچ حتی اقتضاء هم ندارد. به گونه

ادامه مطلب