۱ – یکشنبه,۱۹ شهریور , ۱۳۹۱ مرحوم آخوند قبل از شروع بحث امارات، مقتضای اصل را بررسی کرده اند و فرموده اند اصل اولی در امارات و ظنون عدم حجیت است مگر آنکه با دلیل خاص چیزی از این اصل خارج شود. معروف بین اصولیین این است که در فرض

ادامه مطلب