جلسه ۴۷ جلسه ۴۸ جلسه ۴۷ ۲۱ دی ۱۳۹۴ الرابع: أن تکون عین المستأجره ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجاره الخبز للأکل مثلًا، و لا الحطب للإشعال و هکذا. مرحوم سید یکی از شروط عوضین را بقای عین با انتفاع از آن ذکر کرده‌اند و اگر عینی

ادامه مطلب

جلسه ۴۱ جلسه ۴۲ جلسه ۴۳ جلسه ۴۴ جلسه ۴۵ جلسه ۴۶ جلسه ۴۱ ۱۲ دی ۱۳۹۴ الخامس: أن تکون المنفعه مباحه فلا تصحّ إجاره المساکن لإحراز المحرّمات أو الدکاکین لبیعها، أو الدوابّ لحملها، أو الجاریه للغناء، أو العبد لکتابه الکفر و نحو ذلک، و تحرم الأُجره علیها. شرط دیگری

ادامه مطلب

جلسه ۴۰ نهم دی ۱۳۹۴ یکی از شروط عوضین که در صحت اجاره دخیل است مالکیت منفعت است و لذا اجاره غاصب و فضولی محکوم به فساد است. از واضحات این است که شرط صحت اجاره مالیکت به معنای مالک بودن منفعت نیست نه از این باب که اجاره وکیل

ادامه مطلب

جلسه ۳۴ جلسه ۳۵ جلسه ۳۶ جلسه ۳۷ جلسه ۳۸ جلسه ۳۹ جلسه ۳۴ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ اگر قدرت بر تسلیم در صحت اجاره شرط باشد آیا در موارد شک در قدرت بر تسلیم، اجاره با ضمیمه صحیح است؟ گفتیم اجاره با ضمیمه دو صورت دارد: الف) اجاره به صورت

ادامه مطلب

جلسه ۲۷ جلسه ۲۸ جلسه ۲۹ جلسه ۳۰ جلسه ۳۱ جلسه ۳۲ جلسه ۳۳ جلسه ۲۷ اول آذر ۱۳۹۴ در کلمات علماء قدرت بر تسلیم ذکر شده است و منظور امکان در اختیار قرار گرفتن مستاجر است. یعنی اگر مثلا مال غصب شده است و مالک توان باز پس گیری

ادامه مطلب

جلسه ۱۷ ۱۶ آبان ۱۳۹۴ مرحوم سید سه شرط دیگر برای متعاقدین ذکر کرده‌اند. یکی عدم سفه و دیگری عدم فلس و سوم عدم رقیت. متعاقدین نباید سفیه باشند. در موارد تصرف سفیه در اموال خودش، شکی در اعتبار این شرط نیست. سفیه حق ندارد مال خودش را اجاره بدهد

ادامه مطلب

جلسه ۱۶ ۱۳ آبان ۱۳۹۴ یکی از شروط صحت عقد اجاره بلکه همه عقود، عقل است. متعاقدین باید عاقل باشند. این مساله گاهی نسبت به عقد مجنون برای خودش تصور می‌شود که در این صورت شکی در شرطیت عقل نیست و از فرد مجنون، هیچ گونه عقدی نافذ نیست چون

ادامه مطلب

جلسه ۴ جلسه ۵ جلسه ۶ جلسه ۴ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ برخی معاصرین در تعریف اجاره و اشکال مرحوم بروجردی بر تعریف، گفته‌اند اینکه ادعا شده است اجاره تملیک نیست چون اضافه آن به منفعت صحیح نیست، حرف صحیحی نیست و خلط بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره است.

ادامه مطلب

جلسه ۱ جلسه ۲ جلسه ۳ جلسه ۱ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ مرحوم سید در تعریف اجاره دو بیان ذکر کرده‌اند. اجاره یعنی تملیک منفعت یا عمل به عوض تسلیط بر عین برای انتفاع به عوض اما به هر حال تعریف اول تملیک منفعت یا عمل است در مقابل بیع که

ادامه مطلب