دوشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۷ بحث بعدی لحاظ نسبت بین دو استصحاب است که بحث مهم و دارای ثمره‌ است. مرحوم آخوند فرموده‌اند تعارض بین دو استصحاب به سه صورت قابل تصویر است: اول) تعارض به معنای عدم امکان جمع در مقام امتثال باشد و گرنه این طور نیست که به

ادامه مطلب